somatropine-agonisten

somatropine-agonisten

somatropine-agonisten

Controleer op een verlaagde serumcortisolspiegel en/of op de noodzaak voor verhoging van de glucocorticoïddosis bij bekend hypoadrenalisme. De dosis insuline en/of andere bloedglucoseverlagende middelen bij diabetes mellitus moet mogelijk worden aangepast bij starten met somatrogon. Bepaal vóór aanvang van de behandeling het nuchtere insuline, bloedglucosegehalte en de IGF-1-spiegel; daarna jaarlijks, de IGF-1-spiegel tweemaal per jaar. Als de IGF-1-spiegels +2 SD overschrijden in vergelijking tot de referentiewaarde voor leeftijd en puberteitsstadium, pas de dosis aan op basis van de IGF-1/IGFBP-3 ratio. Bepaal vóór aanvang van de behandeling het nuchtere insuline, bloedglucosegehalte en de IGF-1 spiegel; daarna jaarlijks, de IGF-1 spiegel tweemaal per jaar. Als de IGF-1 spiegel +2 SD overschrijdt in vergelijking tot de referentiewaarde voor leeftijd en puberteitsstadium, pas de dosis aan op basis van de IGF-1/IGFBP-3 ratio.

 • Vroeger werd het groeihormoon uit de hypofyse van overleden mensen gehaald.
 • Neem direct contact op met uw arts of verpleegkundige en volg zijn/haar aanwijzingen.
 • Tegenwoordig wordt groeihormoon geproduceerd via genetische modificatie.
 • De dagelijkse onderhoudsdosis is zelden hoger dan 1,0 mg per dag.

Vertel de arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die zonder recept verkrijgbaar zijn. Bij volwassenen wordt Genotropin gebruikt voor de behandeling van een ernstig tekort aan eigen groeihormoon. De behandeling kan op volwassen leeftijd beginnen of een vervolg zijn op de behandeling op kinderleeftijd. Als vaststaat dat uw klachten ernstig zijn en het gevolg van een tekort aan groeihormoon, kan uw arts somatropine voorschrijven.

De mythe van de gezonde bruine kleur: Welke effecten heeft blootstelling aan de zon op de huid?

Het is belangrijk om de behandeling voort te zetten totdat de eindlengte bereikt is. Bij patiënten die onvoldoende op Genotropin reageren, moet de behandeling na een jaar gestopt worden. Ook bij patiënten die niet meer groeien en die de eindlengte bereikt hebben moet de behandeling worden beëindigd. Verricht fundoscopie op papiloedeem bij ernstige of terugkerende hoofdpijn, visusproblemen, misselijkheid en/of braken. Overweeg bij aanwezigheid van papiloedeem het bestaan van benigne intracraniële hypertensie en onderbreek zo nodig de groeihormoontherapie.

 • De behandeling kan op volwassen leeftijd beginnen of een vervolg zijn op de behandeling op kinderleeftijd.
 • Bij hervatten van de therapie is zorgvuldige controle noodzakelijk.
 • Verricht fundoscopie op papiloedeem bij ernstige of terugkerende hoofdpijn, visusproblemen, misselijkheid en/of braken.
 • Controleer tijdens de behandeling het lichaamsgewicht en op tekenen van luchtweginfecties.
 • Zoals alle geneesmiddelen kan Genotropin bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

U hebt waarschijnlijk per ongeluk aan de grijze draaischijf gedraaid. Als u de grijze draaischijf gedraaid hebt, blokkeert deze de zwarte ring zodat de dosis tijdens de injectie niet kan veranderen. Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het CBG (-meb.nl). De gebruiksaanwijzing bevindt zich in de verpakking van het injectiesysteem.

Waar is dit medicijn voor?

Behandeling met groeihormoon kan de insulinegevoeligheid verminderen en hyperglykemie induceren. Een gemiste dosis zo snel mogelijk alsnog toedienen binnen 3 dagen na de gemiste dosis, en daarna het gebruikelijke doseerschema https://check-raise.ch/trenbolon-gevaarlijke-anabole-steroide-op-de/ hervatten. Als meer dan 3 dagen verstreken zijn, de gemiste dosis overslaan. Stel slaapapneusyndroom vast vóór de behandeling via polysomnografie of nachtelijke oxymetrie en monitor bij vermoeden ervan.

 • Bijvoorbeeld door een ongeval, een tumor, een operatie of bestraling.
 • Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.
 • Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Voorbeelden zijn de clonidinetest, Arginineinfusietest, GHRH-argininetest, of L-DOPAtest. Als de groeihormoonconcentratie gedurende deze test niet stijgt of onder de grens van 10 mU/L kan er sprake zijn van deficiëntie. Aangezien de testuitslagen fout-negatief kunnen zijn zal een afwijkende test altijd bevestigd moeten worden met een tweede functietest. Bij groeihormoondeficiëntie door een intracraniële laesie regelmatig onderzoeken op progressie van de aandoening. U kunt de ampullen gebruiken in een speciaal injectiesysteem voor Genotropin, de Genotropin injectiepen. De Genotropin ampullen zijn met kleur gecodeerd en moeten gebruikt worden met de overeenkomende kleur gecodeerde Genotropin pen om de juiste dosis te verkrijgen.

Vroeger werd het groeihormoon uit de hypofyse van overleden mensen gehaald. Hier is men echter mee gestopt toen er door besmetting van een batch met de ziekte van Creutzfeldt-Jakob een aantal ontvangers aan deze ziekte overleden. Om een zekere hoeveelheid groeihormoon te bereiden zijn de hypofysen nodig van grote aantallen overledenen. Dan is het niet uit te sluiten dat er zich onder deze overledenen iemand bevond die lijdende was aan een prionziekte. Het menselijk groeihormoon (ook wel afgekort tot GH of HGH, (humaan) groeihormoon) of somatotropine is een hormoon dat wordt gemaakt in de hypofysevoorkwab.

Orale oestrogenen kunnen de respons op somatropine verminderen; een hogere dosis somatropine kan nodig zijn. Glucocorticoïden remmen de groeibevorderende werking van somatropine. Somatropine remt de omzetting van cortison naar cortisol; dosisverhoging van glucocorticoïd substitutietherapie kan nodig zijn. Somatropine-agonisten kunnen direct inwerken op de IGF-1 receptor, of indirect door prikkeling van de groeihormoonreceptor.

Verpakkingsgrootte van 1 of 5 voorgevulde pennen of van 1, 5 of 20 ampullen. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Als u teveel Genotropin heeft gebruikt, neem dan direct contact op met uw arts of apotheker. Een teveel aan groeihormoon kan een sterke daling en later een sterke stijging van de bloedsuikerspiegel veroorzaken.

Kinetische gegevens

Controleer tijdens de behandeling de groei van handen en voeten. Overweeg bij optreden van versterkte groei dosisvermindering naar de minimale dosis. Epifysiolyse van de femurkop kan vaker voorkomen bij een endocriene stoornis, waaronder groeihormoondeficiëntie, dan bij de algemene populatie. Mank lopen en heup- of kniepijn kunnen hierop duiden. Bij aanhoudend oedeem of ernstige paresthesie de dosering verlagen om ontwikkeling van het carpale-tunnelsyndroom te voorkomen. Somatropine is een synthetische versie van het van nature in de mens voorkomende groeihormoon.

De meeste mensen injecteren groeihormoon in de dij of de bil. Injecteer groeihormoon op de plaats die de arts heeft aangeraden. Het vetweefsel van de huid op de injectieplaats kan gaan slinken.

Laisser une réponse